จิตรกรรมสีน้ำการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อสีน้ำปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้คนในหลากหลายอาชีพ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าสื่อชนิดนี้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วตรงไปตรงมา ท้าทายให้ผู้วาดเกิดการทดลองและสร้างรูปแบบทางศิลปะที่ให้ผลทางความงามได้อย่างน่าสนใจ ก่อนที่จะกล่าว
ถึงสื่อชนิดนี้ ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านที่มีความสนใจและชื่นชอบกับการเขียนภาพสีน้ำทั้งหลายได้ทราบถึงที่มาที่ไปอันเป็นจุดเริ่มต้นและการ
พัฒนาการของสื่อสีน้ำเพื่อเป็นความรู้พอสังเขปซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพของการพัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรการเขียนภาพด้วยสื่อสีน้ำได้เริ่มกระทำกันขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นได้มีจิตรกรชาวอังกฤษเข้ามาทำการสอนศิลปะในเมืองไทยและสื่อศิลปะที่นำมาใช้ในการสอนก็คือสื่อสีน้ำ นับจากนั้นเป็นต้นมา กระบวนการเขียนภาพสีน้ำก็เริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมาสู่กลุ่มผู้รักงานศิลปะมากขึ้น การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะด้วยสื่อสีน้ำกระทำกันอย่างต่อเนื่องจนถึงรัชกาลKittisak5.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปแบบการเขียน
ภาพแบบตะวันตกก็เริ่มแพร่หลายเข้ามาสู่สังคมไทยอย่าง
เต็มตัวมากขึ้น ศิลปินที่มีบทบาทในยุคสมัยนี้คือ สมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความ
สามารถในทางศิลปะในหลายสาขา และทรงได้รับการยกย่อง
ให้เป็นอัครศิลปินของไทยโดยได้นำสื่อสีน้ำมาใช้ในลักษณะ
การออกแบบและใช้ระบายสีภาพตามแบบตะวันตกด้วยการ
สร้างความลึกแบบสามมิติ ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพประกอบ
เล่าเรื่องซึ่งระบายด้วยสื่อสีน้ำที่ดูใสสะอาดและมีบรรยากาศ
ความรู้จากการเขียนภาพในแบบทางตะวันตกได้ให้
อิทธิพลต่อรูปแบบในงานศิลปะของไทยอย่างเด่นชัด ในยุค
สมัยนี้มีจิตรกรไทยได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาจิตรกรรมแบบ
ตะวันตก คือพระสรลักษณ์ลิขิต และขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต
ซึ่งได้นำกระบวนแบบวิธีการเขียนภาพแบบสมัยใหม่มาสอน
ให้กับคนไทยทั้งสื่อสีน้ำและสีน้ำมันนับเป็นความแปลกใหม่
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบของศิลปะและ
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างน่าสนใจการสร้างสรรค์ภาพด้วยสื่อสีน้ำไม่ได้กระทำกันอยู่ในเฉพาะกลุ่มจิตรกรมืออาชีพเท่านั้น จิตรกรมือสมัครเล่นที่มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งคือหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุลผู้ซึ่งได้ผ่านการฝึกฝนการเขียนภาพมาอย่างมีระบบกับครูผู้สอนชาวตะวันตกหลายท่านรวมถึงศาสตราจารย

iqdcd59a02acb29b9e43414959674761eb.jpg